Вівторок, 22.01.2019, 13:36
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт учителя англійської мови Яременко Вікторії Михайлівни

Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 18
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Підготовка та проведення уроків контролю знань.

Контроль є складовою частиною системи навчання іноземних мов. На

відміну від власне навчання іноземної мови, метою якого є формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, завданням контролю, передусім, є визначення та оцінювання рівня їх сформованості.

Головна мета контролю у процесі навчання іноземної мови – управління цим процесом. Як складник системи навчання контроль має свої функції, види, форми, засоби та об'єкти. Успішна реалізація функцій контролю впливає на ефективність як контролю, так і всього процесу навчання.

Виділяють такі функції контролю у навчанні іноземної мови: зворотного зв’язку; оцінювальна; навчальна; розвивальна; коригувальна; стимулююча; попереджувальна.

Функція зворотного зв'язку є основною функцією контролю (особливо поточного), яка забезпечує керування процесом навчання іноземної мови. Зворотний зв'язок діє у двох напрямках: на викладача і на студента. Зворотний зв'язок, що діє у напрямку до викладача, несе йому інформацію про рівень успішності студентів. Викладач аналізує цю інформацію на предмет наявності недоліків, проводить моніторинг відхилень у мовленнєвій діяльності студентів, виявляє ступінь відповідності обраної стратегії і тактики навчання реальним потребам. Це дає можливість своєчасно оцінити методичну ситуацію і внести необхідні коригувальні зміни щодо добору прийомів, способів і методів навчання, відбору вправ, визначення режиму і тривалості їх виконання, послідовності організації усієї навчальної роботи зі студентами.

Зворотний зв'язок у напрямку до учнів дає їм інформацію про результат їх навчальної діяльності з оволодіння іншомовними навичками та вміннями. Така інформація дозволяє учням здійснювати самооцінку досягнень в оволодінні мовою і планувати свою подальшу навчальну діяльність.

Оцінювальна функція реалізується в ході оцінювання результатів виконання учнями

навчальних завдань. Оцінка вказує на певний рівень володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю, є орієнтиром для учнів (та їх батьків) у подальшій діяльності в опануванні іноземної мови. Оцінка є основним показником успішності навчання в офіційних документах про освіту, а також у звітах, що складаються адміністрацією для органів освіти.

Навчальна функція контролю реалізується на основі синтезу набутих навичок і вмінь в оперуванні засвоєним мовним та мовленнєвим матеріалом, які актуалізуються у процесі виконання контрольних завдань. Контрольне завдання за характером є вправою, виконання якої потребує від учня здійснення певних мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення мети, поставленої у завданні. Ці мовленнєві дії реалізуються завдяки функціонуванню відповідних мовленнєвих навичок і вмінь, в результаті чого відбувається їх подальше закріплення та удосконалення. Отже, під час виконання контрольних завдань продовжується і процес навчання.

Розвивальна функція контролю передбачає розвиток індивідуально-психологічних особливостей учнів, які функціонують під час виконання  контрольних завдань: оперативна слухова або зорова пам'ять, гнучкість мислення, фонематичний слух, пластичність артикуляційного апарату та ін. У процесі контролю відбувається розвиток спеціальних навчальних умінь, які дозволяють учням найкращим чином виконати контрольне завдання шляхом визначення оптимальних стратегій його виконання. На цій основі розвиваються вольові якості особистості учня, почуття відповідальності, здатність до самодисципліни. Розвивальна функція контролю реалізується також і в напрямку розвитку інтересу, мотивів студента до вивчення іноземної мови. Перспектива отримання високих результатів у виконанні контрольних завдань заохочує учнів до вдосконалення володіння ними іноземною мовою.

Для того щоб ці функції успішно реалізувались у практиці навчання, контроль має характеризуватися такими якостями як: цілеспрямованість; репрезентативність; об'єктивність; систематичність.

Цілеспрямованість контролю полягає в тому, що контроль має бути спрямованим на певні мовленнєві навички і вміння, рівень досягнення яких визначається та оцінюється.

Репрезентативність контролю означає, що контролем має бути охоплений весь той мовний і мовленнєвий матеріал, засвоєння якого контролюється.

Об'єктивність контролю забезпечується застосуванням об'єктивних способів оцінювання відповідей студентів.

Систематичність контролю реалізується за умови його регулярного проведення у процесі навчання іноземної мови на всіх етапах навчання.

Систематичність контролю реалізується в таких його видах: а) поточний контроль, який здійснюється у ході вивчення конкретної теми для визначення рівня сформованості окремої навички або вміння, якості засвоєння певної порції навчального матеріалу; б) рубіжний контроль, який проводиться після закінчення роботи над темою, тематичним циклом, в кінці семестру, року; в) підсумковий

контроль, який реалізується після завершення відповідного ступеня навчання іноземної мови. Кожний із видів контролю виконує усі функції, властиві контролю, але залежно від його виду та чи інша функція має особливе значення і виступає домінуючою.

У процесі поточного контролю домінуючою є функція зворотного зв'язку. На основі результатів поточного контролю викладач отримує інформацію про успішність або неуспішність організації навчального процесу з іноземної мови, що дає йому можливість своєчасно коригувати навчальну діяльність учнів з оволодіння іноземною мовою та свою діяльність щодо забезпечення навчального процесу.

Для поточного контролю якості знань учнів використовуються такі види контролю:

Усний контроль: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда.

Письмовий контроль: письмове тестування, звіт, реферат, ессе.

Компютерний контроль: тестові програми.

Самоконтроль: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Інтерактивні методи: конференції, круглі ''столи'', диспути, огляди сучасної літератури, проекти.

Тестовий контроль – один з ефективних засобів організації поточного контролю у навчанні іноземної мови. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольнити вимоги, що висуваються до якості контролю. Тестування створює великі можливості для організації у навчанні іноземної мови в навчальних закладах ефективного і якісного поточного контролю, який, разом з іншими складниками процессу навчання, може забезпечити успішне досягнення цілей навчання.

Засобами проведення контролю виступають методично підготовлені контрольні завдання, які включають інструкцію щодо їх виконання і мовний та мовленнєвий матеріал, який вивчався учнями.

Необхідна умова в підготовці таких завдань – інструкція повинна спонукати учнів до реалізації сааме тих мовленнєвих навичок і вмінь, які підлягають контролю, а мовний і мовленнєвий матеріал контрольних завдань має охоплювати увесь той матеріал, засвоєння якого перевіряється.

Обєктами контролю виступають навички і вміння мовлення, рівень володіння якими дозволяє учню здійснити іншомовну мовленнєву діяльність. Отже, обєктами контролю є слухо-вимовні, лексичні, граматичні навички (мовна компетенція) та вміння здійснювати мовленнєву діяльність в говорінні, аудіюванні, читанні, письмі з урахуванням соціокультурних особливостей цих видів мовленнєвої діяльності (комунікативна компетенція).

Залежно від ступеня навчання в навчальному закладі учень має оволодіти певним рівнем іншомовної комунікативної компетенції у межах засвоєного мовного та мовленнєвого матеріалу. Тематика та обсяг цього матеріалу, а також тривалість висловлювань, обсяг і змістова характеристика текстів для читання та аудіювання, зміст лексичного, граматичного і фонетичного мінімуму, що має бути засвоєний у навчальному закладі визначаються програмою із навчальної дисципліни "Іноземна мова".

Якісні та кількісні показники володіння учнями іншомовним спілкуванням у різних видах мовленнєвої діяльності служать критеріями оцінки їх відповідей, отриманих під час проведення контролю. Так, у продуктивних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, письмі) основними якісними показниками є: ступінь узгодженості висловлювань із заданою темою, ситуацією; повнота відображення теми, ситуації; рівень і характеристика імпровізації у формулюванні висловлювань; правильність використання мовних засобів для оформлення висловлювань; різноманітність використання мовних засобів. Кількісні показники складають: обсяг (кількість слів, речень) і швидкість (наявність пауз, повторень) усного або письмового висловлювання. У рецептивних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні) основним якісним показником є ступінь розуміння (загальне, повне, детальне). Кількісними показниками є тривалість звучання тексту і темп мовлення – в аудіюванні, обсяг тексту – в читанні.

В англійській мові таке поняття, як «контрольна робота», не вживається. По закінченню розділу (теми), який налічує від 8 до 12 уроків, можна застосувати тестову перевірку знань, яка міститиме завдання з читання і письма (граматика та творча робота). В кінці кожного семестру, починаючи з 3 класу (2 клас ІІ семестр за рішенням педагогічної ради), проводяться чотири види контролю: контроль письма, контроль читання, контроль аудіювання, контроль мовлення.

В підготовці до контролю до кожного класу окремий підхід. Найбільша вимога – відповідність діючій програмі. В 2-3 класах завдання підбираються відповідно віковим особливостям учнів та з розумінням того, що діти ще не мають навиків тестологічних вмінь. Завдання підбираються цікаві, різноманітні (з’єднання слова із картинкою, поєднання великих і малих літер, заповнення пропусків у алфавіті та вивчених словах, завдання на найпростіші правила граматики).

З 5 класу обов’язковим елементом кожної письмової роботи є творча робота. Діти з початку навчального року ознайомлені з тією кількістю речень, яку вони повинні навчитися писати. Намагаюся проводити паралелі між мовними темами і письмом. В межах одного розділу (теми) учні вивчають на пам’ять текст, а під час тестової перевірки отримують творчу роботу, співзвучну із вивченим текстом. Тобто, учні мають змогу написати те, що вивчили раніше. В такому випадку спрацьовує  і зорова  пам’ять.

Протягом року на уроках постійно відбувається підготовка до чотирьох контролів. В рамках кожної теми проводяться аудіювання і читання з тестовими завданнями, учні перевіряють набуті знання з граматики за допомогою тестів.

Висновки. Поточний контроль проводиться викладачами у всіх видах навчальних занять. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв'язку між викладачами (студентами) у процесі навчання, перевірка готовності (учнів) до виконання наступних навчальних завдань, а також забезпечення управління їх навчальною мотивацією. Інформація, отримана під час поточного контролю,

використовується для коригування методів і засобів навчання, а також для самостійної роботи учнів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник] / [кол. авторів під кер.

С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2002. – [вид. 2-е, випр. і перероб.]. – 328 с.

2. Питання контролю знань  учнів іноземній мові / [под. ред. А. А. Миролюбова]. – Обнинск :

Титул, 1999. – 112 с.

3. Петращук О. П. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови в середній загальноосвітній школі /

О. П. Петращук. – К. : Вид. центр КДТУ, 1999. – 261 с.

 

Категорія: Мої статті | Додав: Вікторія (22.05.2016)
Переглядів: 165 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz